Ordensregler

Hvorfor skal man have ordensregler ? Vi er mange mennesker samlet på et sted, i én forening. Vi skal alle være her, og vi skal alle have samme svar på hvad man må og ikke må, uanset hvem der spørger.

Brøndby Kommune samt brandmyndighederne, sætter reglerne for alle haveforeninger i kommunen, det sker via Lokalplanen, og det er bestyrelsens pligt, at disse regler efterleves. Efterleves reglerne ikke, kan det få konsekvenser for foreningen.

Ordensregler er med til at sikre, at vi kan have en god forening, som er til glæde for os alle sammen, og at det er klart og tydeligt, hvad Brøndby Kommune har besluttet vi skal, for en del af paragrafferne, og at medlemmerne i foreningen, sammen, har besluttet de øvrige paragraffer.

§ 1               Havens indhegning

Alle nyttehaver/daghaver er indhegnet med havehegn 80 cm højt og maskestørrelse 5×10 cm, som kan holde harerne ude. Hegnet må ikke fjernes eller beskadiges, da garantien på hegnet dermed vil bortfalde.

Det er tilladt at sætte hæk op, hvis naboer på begge sider af hegnet, er enige om dette. Hækken må max være 90 cm høj. Hegnet må ikke fjernes, selvom der kommer hæk op.

Hvis en have med hæk skifter lejer, kan den nye lejer ikke forlange at hækken skal fjernes, dvs. haven købes som beset.

På havens front må der sættes hæk eller hegn op, max højde 120 cm.

Hækken skal klippes mindst en gang om året.

Ønsker man at sætte ekstra hegn op inde i haven, mod naboer, skal dette hegn opsættes minimum 1 m inde på egen grund og må max være 180 cm højt.

Man kan grave en ukrudtsafspærring ned mellem egen have og naboen eller fællesareal. Ukrudtsafspærringen skal altid stå inde i egen have, dvs. på indersiden af hegnet. Hvis to naboer er enige om at etablere ukrudtsafspærring mellem deres haver, vælger de selv på hvilken side af hegnet den skal være på. Ukrudtsafspærring må ikke være mere end max 20 cm over jordoverfladen, da den ellers betragtes som et hegn, som skal befinde sig mindst 1 m inde på egen grund.

§ 2               Havens bebyggelse m.v.

Medlemmerne er pligtige til at overholde de til enhver tid gældende bygningsregler for området.

Hvis medlemmerne ønsker at udvide/ændre bebyggelsen i haven, skal tegning fremsendes til bestyrelsen for skriftlig godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Når arbejdet er slut skal dette meddeles bestyrelsen, som vil gennemgå, om det udførte er i overensstemmelse med den godkendte tegning. Efter godkendelse, vil havelejer modtage skriftligt besked om at det er godkendt, og hvis ikke godkendt, hvad der skal rettes til, før det kan godkendes.

I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af byggeriet, vil den gældende lokalplan for Brøndby Kommune, ligge til grund for dette.

§ 3               Havens benyttelse m.v.

 Det lejede areal må kun benyttes til dag-/nyttehaver

Overnatning i dag-/nyttehaver er ikke tilladt

Der må ikke på, eller fra haverne, drives nogen form for erhvervsmæssig oplagring

Hver have skal være forsynet med tydelig nummer og postkasse med navn

Apparater, herunder skræmmefugle, som har til formål at skræmme fugle eller andre dyr væk ved hjælp af lyd, må ikke opstilles. Dette gælder også selv om apparatet er forsynet med en bevægelsessensor.

 § 4               Havens beplantning og vedligehold

Træer skal holde en afstand på mindst 0,75 meter fra skel, og være i en højde, der ikke generer/skygger for naboernes haver. Træer, buske og grene m.v. må ikke befinde sig på naboens have, hvis dette er til gene for nabohaven

Alle haver skal, senest med udgangen af uge 19, hvert år være bragt i pæn og ordentlig stand. Herved forstås: renset, både have og skel, så ukrudt ikke generer naboernes haver, og græsset skal være slået.

Hver havelejer er forpligtet til at holde grusstien rengjort/fri for ukrudt, indtil midten af stien.

Havelejere, med skel ud mod fællesarealer, er forpligtet til at holde græsset slået/nede på et stykke der svarer til 30 cm fra skel og ud mod fællesarealet. Samtidigt skal selve hegnet holdes fri for ukrudt. Der kan med fordel anvendes en kanttrimmer til formålet.

Såfremt stien og arealet mod græs ikke holdes rengjort i hele sæsonen, fra 1. maj til 31. oktober, og haven ikke fremstår i pæn og ordentlig stand hele sæsonen, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på medlemmets regning. Første havevandring udføres i uge 19.

Drivhus skal stå mindst 1 m fra skel og være en selvstændig bebyggelse.

Skuret i Nyttehaverne kan i en periode på max 1 år fremstå i ufærdig-/ombygningsstand eller i “reparationsstand”. Ved reparationsstand forstås bla.at utætte tage midlertidigt kan beskyttes med presenninger og ødelagte vinduer kan forsegles med plast/træplade. Hvis bebyggelserne ikke efter 1 år i nævnte tilstand er færdiggjort, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på medlemmets regning

Oplagring af byggematerialer må max finde sted i den periode på 1 år, som der bygges i. Herefter skal alt byggemateriale bortskaffes fra haven.

Der må ikke afbrændes haveaffald eller andre former for affald, i haven

§ 5               Vandtilførsel m.v.

Der er lukket for vandet til daghaverne fra 1. november til 1. april.

Vandspild må ikke finde sted. 

Vanding med turbine, spreder, eller andre mekaniske apparater, må ikke finde sted.  

Haveforeningen er forpligtet til, til enhver tid, at følge kommunes anvisninger.

§ 6               Adgangsveje

 Der må ikke køres på de grønne arealer, heller ikke for af- og pålæsning.

Motorkøretøjer må kun køre på de asfalterede veje samt den store grusvej langs skel. Der må højst køres med 20 km/t.

Trailer må skubbes ind med håndkraft.

Ved skader på stier og fællesarealer, som følge af færdsel med køretøjer eller maskiner eller anden adfærd, må skaden straks udbedres af medlemmet. Bliver dette ikke klaret, kan bestyrelsen igangsætte udbedring på medlemmets regning iht. vedtægterne § 9.2.

Alle materiale, herunder gødning, slagger, grus og lignende, der henlægges på stier eller P-pladser eller på foreningens grønne arealer, skal være fjernet senest 3 dage efter.

Trailer, lastbiler, campingvogne, skurvogne, lystfartøjer samt uindregistrerede biler, må ikke parkeres nogen steder inden for foreningens område.

Biler skal parkeres på det dertil egnede p-areal udlagt til formålet.

Trailer må ikke parkeres på stierne.

Der må holde max 1 Trailer inde på eget havelod.

§ 7              Kompostbeholder

Kompostbeholder, som er placeret på grusparkeringen, må benyttes fra 1. april frem til 31. oktober.

Kompostbeholderen bliver ikke tømt eller afhentet, alt hvad der kommer i den, skal kunne formulde af sig selv.


Kompostbeholderen er kun til haveaffald, som kan forventes at blive til kompost inden for et år., dvs. fx. ukrudt, blade, græs, tynde grene (op til 1 cm.).
Alt andet må bortskaffes på genbrugsstationen af medlemmet selv.

§ 8               Husdyrhold

Fjerkræ og lignende husdyr må ikke holdes.

Løse hunde og katte må ikke færdes i haveforeningen.

Ledsageren er pligtig til at samle dyrets efterladenskaber op.

Kamp / muskelhunde må ikke befinde sig på foreningens områder (gælder også i selve haven).

Overtrædelser vil medføre opsigelse.

Det enkelte medlem har ansvaret for sine gæster / besøgende i denne henseende.

Forbuddet gælder de forbudte hunderacer iht. Hundeloven:    https://danskelove.dk/hundeloven

§ 9               Medlemmernes adfærd i øvrigt

Støjende adfærd er ikke tilladt, når det er til gene for naboer og andre havelejere.

Lejeren er ansvarlig for eventuelle overtrædelser som begås af vedkommende selv, dennes familie og besøgende, samt for skader forvoldt ved tilkørsel af materialer eller andet.

Ved bestilling af håndværker på foreningens regning skal medlemmet have indhentet godkendelse af arbejdet ved foreningens kasserer eller formand.

§ 10               Udførsel af fællesarbejde

Det er kun medlemmer af haveforeningen, samt husstand, der må udføre fællesarbejde.

Indkaldelse til fællesarbejde skal ske med mindst 30 dages varsel. Kan man ikke deltage den angivne dag, skal man meddele bestyrelsen dette hurtigst muligt, og senest 7 dage før dato for fællesarbejdet.

Er et medlem indkaldt til fællesarbejde og udebliver uden lovligt grund, skal man betale en bod, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Boden betales sammen med næste haveleje og forfalder forud for denne.

Hver have skal deltage i fællesarbejde 1 x årligt og med minimum 1 voksen person. Varighed 3 timer

Tilmelding og afbud skal foretages personligt pr. have

Hvis man er forhindret på (de) den afsatte dag(e), vil Bestyrelsen anvise erstatningsdato og arbejde. Kan man heller ikke deltage på erstatningsdatoen, vil det blive betragtet som udeblivelse.

Fællesarbejde kan erstattes med andet arbejde i foreningen iflg. aftale med bestyrelsen.

På selve fællesarbejdsdagen vil medlemmet skulle afkrydses 2 gange: ved arbejdets start og til slut.

Manglende afkrydsninger vil blive betragtet som udeblivelse.

  § 11               Overdragelse af haven

Overdragelse/salg af havelodder kan kun ske, efter at vurderingsudvalget har vurderet den opførte bebyggelse, samt at den nye lejer er godkendt af bestyrelsen.

Bebyggelsen kan kun vurderes hvis den overholde gældende regler fra Brøndby Kommunes lokalplan.

§ 12                     Forenings udseende generelt

Medlemmerne må ikke ændre på foreningens udseende, det være sig hegn, afspærringer eller lignende, uden at bestyrelsen skriftligt har godkendt dette.

Således vedtaget på Haveforeningen Solskins ordinære generalforsamling 27.03.2022