Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, 11 maj 2021

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

 1. Foreningens navn er Haveforeningen Solskin. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune.
 2. Foreningen er stiftet 11 maj 2021

§ 2. Formål og virke

 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det lejede areal på matrikel nr. 1d Brøndbyvester By, Brøndbyvester som nyttehaver i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og regler indeholdt i vedtægt for kreds Hovedstaden Sydvest og Kolonihaveforbundet.
 2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser i en byplan, lokalplan, tinglyst deklaration og lignende for området og for de enkelte haver overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds. Dette medfører en forpligtelse til at følge Kolonihaveforbundets regler samt beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets kompetente organer.

§ 3. Definitioner

 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer (herunder medlejere), som har skrevet under på en lejekontrakt.

§ 4. Medlemmer

 1. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet. Som medlem og medlejer kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige personer samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse. Generalforsamlingen kan fastsætte et indmeldelsesgebyr som skal betales i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Indmeldelsesgebyr refunderes ikke igen ved udmeldelse. Desuden indbetales et depositum for haven, som refunderes ved udmeldelse, fratrukket evt. restance og udgifter som foreningen måtte have haft i tilfælde af medlemmets misligholdelse af aftalen.
 2. Medlemmet skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en bolig udenfor haveforeningen. Hvis denne bolig bebos af flere personer, kan disse personer ikke leje mere end 1 have tilsammen.
 3. Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.
 4. Al formel kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker via e-mail. Dvs. indkaldelser til generalforsamlinger, fællesarbejde, meddelelser om forhold i haven som skal bringes i orden osv. Det er medlemmets ansvar at foreningen får en e-mail adresse til dette formål og at meddele evt. ændringer til foreningen.
 5. Nye medlemmer optages efter foreningens eksterne venteliste. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig, det er dog kun ansøgernes navne som offentliggøres. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et gebyr for optagelse på ventelisten.
 6. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer (medlejer) på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for ændringer af lejekontrakten.
 7. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år) en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Ved denne form for overdragelse betales gebyr for ændring af lejekontrakt (§ 4 stk. 6), men ikke nyt indmeldelsesgebyr (§ 4 stk. 1).
 8. Ved dødsfald fortsætter en evt. medlejer lejemålet. Hvis lejer stod alene på lejekontrakten, har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen. En samlever i mere end 2 år har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem, har endvidere ret til at få overdraget lejemålet. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 9. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer. Medlem og medlejer er ligestillede, og har samme rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.
 10. Eksisterende medlemmer, som ønsker at flytte have, kan blive skrevet op på en intern venteliste. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for optagelse på den interne venteliste. Hvis et eksisterende medlem overtager en ny have, skal der laves en ny lejekontrakt. Dette forudsætter at medlemmet ikke er i restance til foreningen og indbetaler depositum for haven og for vand og den pris haven sælges for og evt. gebyr for lejekontrakten (§4 stk. 6), men ikke et nyt indmeldelsesgebyr (§4 stk. 1) til foreningen. Et medlem kan ikke have flere haver, så hvis et medlem overtager en anden have, skal medlemmets hidtidige have straks udbydes efter reglerne i § 5. Bestyrelsen kan dog tillade medlemmet at disponere over begge haver i en kort periode, så der kan blive tid til at flytte planter m.v. Medlemmet vil først få depositum og evt. salgspris for den gamle have udbetalt, når den er overdraget til et nyt medlem.

§ 5. Opsigelse/ophævelse af lejemål og evt. salg af bebyggelse

 1. Medlemskabet ophører ved medlemmets opsigelse eller foreningens ophævelse af lejemålet efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.
 2. Hvis der findes en bebyggelse på haveloddet og bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.
 3. Haven skal først tilbydes til personer på foreningens ventelister, til den pris som fremgår af vurderingen, dog må sælger gerne beslutte en lavere pris end vurderingen. Det medlem som står højest på den interne venteliste, som accepterer prisen, vil få tildelt haven.
 4. Hvis ingen personer på den interne venteliste ønsker at overtage haven, vil den person som står højest på den eksterne venteliste, som accepterer prisen og som kan godkendes jf. § 4, få tildelt haven.
 5. Hvis ingen personer på foreningens ventelister ønsker at overtage haven til den udbudte pris, kan den sælges til andre, så længe køber i øvrigt opfylder betingelserne i § 4.
 6. Alle salg sker gennem foreningen, og ind- og udbetalinger sker via foreningens konto. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for bestyrelsens arbejde i forbindelse med salget, som trækkes fra det beløb som udbetales til sælger. Ved salg er foreningen berettiget til at modregne evt. restance til foreningen i det beløb som udbetales til sælger.

§ 6. Hæftelse

 1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser.

§ 7. Leje og andre skyldige beløb

 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign.
 3. Generalforsamlingen kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensregler, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er forpligtet til at overholde.
 4. Andre skyldige beløb går forud for indbetaling af haveleje, så hvis et medlem kun indbetaler en del af det beløb medlemmet skylder foreningen, går indbetalingen først til betaling for øvrige skyldige beløb og derefter til havelejen. Hvis leje eller andre skyldige beløb ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve procesrenter og rykkergebyrer efter rentelovens regler, samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

§ 8. Vand

 1. Foreningens vand må kun bruges som beskrevet i ordensreglerne. Foreningen fører et særligt regnskab for vand. Udgifterne til vand dækkes af løbende a conto indbetalinger, som opkræves sammen med havelejen og af et depositum, som indbetales ved indmeldelse og som udbetales igen ved udmeldelse.
 2. A conto indbetalingerne betales sammen med havelejen. Generalforsamlingen fastsætter beløbet størrelse.
 3. Depositum for vand indbetales ved indmeldelse. Depositum vil blive brugt til at betale for vand, hvis det faktiske forbrug overstiger det, som er opkrævet a conto. Generalforsamlingen fastsætter depositummets størrelse.
 4. Efter sæsonens afslutning, når foreningen har det endelige overblik over udgifterne til vand, opgøres a conto indbetalingerne i forhold til de faktiske udgifter. Overstiger a conto indbetalingerne de faktiske udgifter, får medlemmerne penge tilbage. Overstiger de faktiske udgifter a conto indbetalingerne, hentes det manglende beløb fra depositummet. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, opkræves resten hos lejerne.
 5. Hvis det har været nødvendigt at bruge af depositummet for at betale for vand forrige år, eller hvis generalforsamlingen beslutter at forhøje beløbet, vil alle lejere skulle indbetale forskellen til den frist, som generalforsamlingen beslutter.
 6. Hvis en have skifter lejer i løbet at sæsonen, skal den nye lejer indbetale det fulde depositum for vand. Når der afregnes endeligt jf. stk. 4, fordeles forskellen mellem den forrige og den nye lejer baseret på for stor den af sæsonen hver af dem har haft haven. Den del af den forrige lejers depositum, som ikke er brugt til at dække en evt. ekstra regning for vand, udbetales herefter til den forrige lejer, modregnet evt. anden gæld til foreningen.

§ 9. Ordensregler og vedligeholdelse af det lejede

 1. Generalforsamlingen fastsætter ordensregler m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 2. Generalforsamlingen fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.
 3. Hvis en lejer forvolder skade på foreningens fælles arealer, skal lejeren udbedre eller erstatte skaden. Hvis lejer ikke selv kan eller vil udbedre skaden, kan foreningen få udbedret skaden på lejers regning. Hvis skaden er sket som følge af lejers overtrædelse af ordensreglerne, kan foreningen i grove eller gentagne tilfælde bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.
 4. Nyttehaverne må ikke anvendes til beboelse. Overtrædelse af dette kan medføre at lejemålet bringes til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.
 5. Hvis en lejer ønsker at bygge et skur og/eller et drivhus, skal lejer følge bestemmelserne i foreningens ordensregler og have en byggetilladelse fra Brøndby kommune inden byggeriet påbegyndes. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere procedurer som skal følges i forbindelse med byggeri og et gebyr som skal betales for bestyrelsens behandling af byggesagen.
 6. Når byggeriet er afsluttet, vil bestyrelsen få foretaget en opmåling bygningerne og kontrollere om de er i overensstemmelse med byggetilladelsen. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for dette arbejde.
 7. Bebyggelse opført uden byggetilladelse eller i strid med ordensreglerne skal fjernes af lejer. Hvis lejer ikke selv fjerner ulovlige bebyggelser, kan foreningen få det gjort på lejers regning. Dette gælder også udgifter til bortskaffelse af byggeaffald m.v.

§ 10. Fællesarbejde

 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
 2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen.

§ 11. Generalforsamling

 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 3. Valg af dirigent og referent
 4. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje/kontingent og fastsættelse af gebyrer
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af interne revisorer og suppleanter
 12. Valg af vurderingsudvalgsformand og øvrige medlemmer af vurderingsudvalget
 13. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen pr. e-mail med mindst 21 dages varsel.
 14. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.
 15. Såfremt dagsordenen indeholder punkter om vedtægtsændringer eller godkendelse af årsregnskab, skal ændringsforslag, hhv. regnskabet vedhæftes indkaldelsen til generalforsamlingen.
 16. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
 17. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod.
 18. Der kan stemmes ved fuldmagt, hver havelod kan dog højest medbringe 1 fuldmagt fra et andet havelod.
 19. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Visse beslutninger kræver dog kvalificeret flertal. Skal der stemmes om forslag til:
 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning, opdeling eller sammenlægning med en anden haveforening

kræves, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Den nye generalforsamling kan være den næste ordinære generalforsamling, hvis den endelige vedtagelse af forslaget kan vente så længe.

 1. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.
 2. Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 1/4af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 3. Hvis der siden seneste ordinære generalforsamling allerede har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling, kan bestyrelsen afvise et krav om endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvis dagsorden indeholder punkter som allerede har været behandlet på den forrige ekstraordinære generalforsamling. Dette gælder dog ikke hvis formålet med den nye ekstraordinære generalforsamling er at bekræfte en beslutning, som kræver kvalificeret flertal jf. § 11 stk. 9
 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. mail med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
 5. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
 6. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt efter stk. 2, kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.
 7. Bestemmelserne i § 11, stk. 5-11 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 13. Bestyrelsen

 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse blandt foreningens medlemmer. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
 2. Bestyrelsen skal varetage den daglige ledelse af foreningen og sørge for, at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Bestyrelsen skal endvidere sikre, at foreningen overholder regler, som er pålagt området udefra, f.eks. i en deklaration, en lokalplan eller en lejekontrakt.
 3. Bestyrelsen består af 3-5personer, som vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, formanden i lige år og kassereren i ulige år. Hvis der vælges 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, kan det være nødvendigt at nogle bestyrelsesmedlemmer vælges for kortere periode, så det sikres at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (incl. formand eller kasserer) er på valg ved næste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. Valg af suppleanter gælder frem til næste ordinære generalforsamling.
 4. Bestyrelsen kan vælge at lade en administrator stå for regnskab og opkrævninger. Dette skal også ske, hvis der ikke kan vælges en kasserer blandt foreningens medlemmer.
 5. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
 6. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsperson og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.
 7. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
 8. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.
 9. Bestyrelsen har mandat til at ophæve medlemmer, som handler i strid med medlemmets lejekontrakt, foreningens vedtægter og ordensregler eller bestemmelser pålagt området udefra.
 10. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 12. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.
 13. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
 14. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
 15. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.
 16. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
  a) en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
  b) en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
  c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
  d) en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand
  e) en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
  f) forsikringer af evt. bygninger og inventar

§ 14. Vurderingsudvalg

 1. Generalforsamlingen kan vælge et vurderingsudvalg blandt foreningens medlemmer til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg, kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.
 2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Det kan dog være nødvendigt at nogle vurderingsudvalgsmedlemmer vælges for kortere periode, så det sikres at mindst 1 vurderingsudvalgsmedlem er på valg ved næste ordinære generalforsamling. Medlemmerne i vurderingsudvalget må ikke udgøre eller bestå af et flertal i bestyrelsen.
 3. En vurderingsperson må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.
 5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, i hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).
 6. Vurdering skal aftales senest 2 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.

§ 15. Klagemuligheder

 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter, og kan ikke påklages.

§ 16. Tavshedspligt og persondata

 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indblik i under deres arbejde for foreningen.
 2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.
 3. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens overholdelse af reglerne i persondataforordningen. Bestyrelsen beskriver foreningens behandling af persondata i foreningens persondatafortegnelse. Medlemmerne underrettes om behandlingen via foreningens persondatapolitik.

§ 17. Tegningsret

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift i forening af formand og kasserer, som råder over netbank til foreningens bankkonti. Hvis det ikke har været muligt at vælge en kasserer, forpligtes foreningen ved underskrift i forening af formand og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 2. Alle udbetalinger (i netbank m.v.) godkendes i forening af formand og kasserer. Hvis foreningen ikke har en kasserer, vælger bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem til denne rolle, så udbetalinger altid godkendes af mindst to medlemmer af bestyrelsen.

§ 18. Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
 3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
 4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.
 5. Generalforsamlingen vælger 1-2 interne revisorer for 2 år og op til 2 revisorsuppleanter for 1 år. Generalforsamlingen kan beslutte at revision skal foretages af en ekstern revisor, enten ud over den interne revision eller i stedet for intern revision, hvis det ikke er muligt at vælge en intern revisor. Generalforsamlingen kan enten selv vælge en ekstern revisor eller bemyndige bestyrelsen til det.
 6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 7. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

§ 19. Foreningens opløsning

 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til en anden haveforening, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører foreningen med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
 2. Hvis der træffes beslutning om at foreningen skal opdeles i flere foreninger, skal der efterfølgende udarbejdes en aftale vedr. delingen, og når den foreligger, skal der afholdes særskilte afstemninger blandt de medlemmer som kommer til at udgøre hver ny forening. En opdeling kan kun finde sted hvis der er simpelt flertal for beslutningen i alle afstemninger.
 3. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
 4. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
 5. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.